14 languages

Czech Georgian Norwegian Slovak
Dutch German Polish Spanish
Estonian Hungarian Portuguese
Finnish Lithuanian Romanian