22 languages

Arabic Dutch German Mongolian Spanish
Bulgarian English Greek Polish Turkish
Chinese Estonian Hungarian Romanian  
Croatian French Japanese Serbian  
Czech Georgian Latvian Slovak