24 languages

Arabic Czech Georgian Latvian Serbian
Bulgarian Dutch German Mongolian Slovak
Catalan English Greek Polish Spanish
Chinese Estonian Hungarian Portuguese Turkish
Croatian French Japanese Romanian