17 languages

Arabic English Latvian Polish Slovenian
Armenian German Lithuanian Portuguese
Bulgarian Hebrew Macedonian Romanian
Chinese Italian Mongolian Serbian