8 languages

Albanian German
Bosnian Lithuanian
Czech Macedonian
English Polish