7 languages

Arabic French
Czech Italian
English Serbian
Estonian