10 languages

Chinese Hungarian Polish
Croatian Italian Serbian
English Macedonian
French Dutch