10 languages

Chinese Estonian Polish
Czech Georgian Ukrainian
Dutch Latvian
English Lithuanian